Mindent a földgázról

Definíciók

A vezetékes földgázzal kapcsolatban megannyi szakkifejezés és jellemző megnevezés előfordul, melyeknek a valódi jelentése és jelentősége ismeretlen lehet a fogyasztók számára. Ezért a következő összeállításunkban összegyűjtöttük az oldalon előforduló legfontosabb kifejezéseket és definícióikat azért, hogy érthetőbbé váljon a gázipar felépítése és működése. 

Fűtőérték

1 m3 földgáz tökéletes elégetésekor felszabaduló hőmennyiség, ha az égéshez felhasznált levegő kezdeti hőmérséklete, valamint az égéstermék véghőmérséklete azonos és az égéstermék víztartalma gőz halmazállapotú. Más néven alsó hőérték. Angolul: Net Calorific Value, Lower Heating Value. Mértékegysége MJ/m3.

Égéshő

Ugyanaz, mint a fűtőérték, de az égéstermék víztartalma folyadék halmazállapotú. Más néven felső hőérték. Angolul: Gross Calorific Value, Upper Heating Value.

FGSZ Zrt.

A siófoki székhelyű társaság tulajdonolja és üzemelteti a Magyarország területét behálózó nagynyomású földgázszállító gerincvezeték-rendszert, valamint – az egyetlen szállítási rendszerüzemeltetői engedély birtokában – összehangolja a teljes földgázrendszer működését. Az országban szolgáltatott földgáz minőségének – ezek között a fűtőértéknek – a meghatározását az FGSZ Zrt. végzi az elosztórendszer betáplálási pontjain.

Gázminőség

A földgáz minőségi paramétereinek meg kell felelniük az MSZ 1648:2000 szabvány előírásainak. Az MSZ 1648:2000 szabvánnyal egyenértékű a Gáztörvény végrehajtási rendeletének (VHR) 11. számú mellékletében rögzített tartalom. A hazai szolgáltatásban használt földgáz nagyon kis sávban mozgó, egyenletes minőségű fűtőanyag.

Karbantartás

A rendszeres karbantartás biztosítja a gázberendezések hatékony és biztonságos használatát. A Gáztörvény 89. §-a tartalmazza a felhasználó kötelezettségeit: A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.

MJ/m3

A fűtőérték leggyakrabban használt mértékegysége.

Joule

Ejtsd: zsúl, jele J, másképp newtonméter vagy coulombvolt. Az energia és mechanikai munka mértékegysége az SI-rendszerben.

1 J = 1 N × 1 m

1 J = 1 kg × 1 m2 × 1 s‒2

1 J = 1 W × 1 s

1 J = 1 C × 1 V

Egy joule az a munka, amely egy newton erő kifejtéséhez szükséges egy méter távolságon. Egy másik módja a joule meghatározásának: az a munka, amely kb. 102 g tömeggel rendelkező test egy méter magasságba történő felemeléséhez szükséges a Föld gravitációs mezejében, a felszín közelében. (Ez természetesen nem precíz tudományos definíció). Ugyancsak egy joule az egy watt teljesítménnyel egy másodpercig végzett munka.

Egy joule egyenlő:

 • 0,000 000 278 kWh
 • kb. 0,239 cal
 • kb. 0,000 948 BTU
 • 1 Ws (wattszekundum)
 • 1 Nm (newtonméter)

A név eredete: A mértékegységet James Prescott Joule angol fizikus tiszteletére nevezték el.

SI-többszörösei

Többszörös Név Jel Többszörös Név Jel
100 joule J      
101 dekajoule daJ 10-1 decijoule dJ
102 hektojoule hJ 10-2 centijoule cJ
103 kilojoule kJ 10-3 millijoule mJ
106 megajoule MJ 10-6 mikrojoule µJ
109 gigajoule GJ 10-9 nanojoule nJ
1012 terajoule TJ 10-12 pikojoule pJ
1015 petajoule PJ 10-15 femtojoule fJ
1018 exajoule EJ 10-18 attojoule aJ
1021 zettajoule ZJ 10-21 zeptojoule zJ
1024 jottajoule YJ 10-24 joktojoule yJ

Kromatográf

A gáziparban használt készülékek 0,1% pontossággal mérik a földgáz fűtőértékét. A méréshez szükséges mintavétel 4 percenkénti gyakorisággal történik.

Gáztörvény

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról. Ez szabályozza a gázpiac működését, a gázipari infrastruktúrát és a gáztárolást.

Végrehajtási rendelet

A Gáztörvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) számú Kormányrendelet. Ez szabályozza a törvényben előírt rendelkezések betartását.

H minőség

Az MSZ 1648:2000 szabvány azokat a gázokat, amelyek Wobbe-száma a 45,66-54,76 MJ/m3 tartományba esik, H gázoknak nevezi. Ezekre a gázokra az jellemző, hogy csak csekély mértékben tartalmaznak nem éghető gázokat (nitrogén, szén-dioxid). E gázoknak a szabványban előírt jellemzői a következők:

 • Fűtőérték (alsó hőérték, NCV): 27,94-40,81 MJ/m3
 • Égéshő (felső hőérték, GCV): 31,00-45,28 MJ/m3
 • Szénhidrogén harmatpont (40 baron): legfeljebb +4 °C
 • Szennyezők:
  • Összes illó kén: legfeljebb 100 mg/m3
  • Hidrogén-szulfid: legfeljebb 20 mg/m3
  • Szilárd anyag: legfeljebb: 5 mg/m3
  • Oxigén: legfeljebb 0,2 tf %
  • Vízgőz: legfeljebb 0,17 g/m3

Éves átlagos gázösszetétel Magyarországon

A Magyarországon 2014-ben forgalmazott 2H csoportba tartozó földgáz éves átlag összetétele mol%-ban, valamint az égési jellemzői:

Nitrogén 1,10
Szén-dioxid 1,20
Metán 94,06
Etán 2,69
Propán 0,65
Butánok 0,22
Pentánok 0,05
Hexán és nehezebbek 0,03
Fűtőérték (15/15 °C), MJ/m3 34,56
Égéshő (15/15 °C), MJ/m3 38,34
Wobbe-szám (15/15 °C), MJ/m3 49,69

S minőség

Az MSZ 1648:2000 szabvány azokat a gázokat, amelyek Wobbe-száma a 36,29-41,58 MJ/m3 tartományba esik, S gázoknak nevezi. Ezekre a gázokra az jellemző, hogy a H gázoknál nagyobb mértékben tartalmaznak nem éghető gázokat (nitrogén, szén-dioxid). E gázoknak a szabványban előírt jellemzői azonosak a H gáz jellemzőivel, kivéve a Wobbe-szám tartományát.

MER

A földgázszállító a Minőség Elszámolási Rendben (MER-ben) publikálja a földgázszállító rendszer betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó, az egyes pontokon forgalmazott gázmennyiségekkel súlyozott fűtőérték-átlagokat.

Gázszagosítás

Tekintettel arra, hogy a fölgáz szagtalan gáz, a gázszivárgás észlelése érdekében szaghatást kiváltó anyaggal szükséges szagosítani. Ez a tevékenység a földgázszállító kötelezettsége.

Vásárolt kapacitás

A földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó által megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett kapacitás.

Csatlakozási szerződés

A szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó és a leendő fogyasztó, vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a felhasználók és a földgáztermelők szállító- vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, a vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit.

A csatlakozási szerződés hatálybalépését követően történik az elosztóhálózat-használati szerződés megkötése a földgázelosztó és a felhasználó között, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja.

Lekötött kapacitás

A lekötött kapacitás a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználó kapacitáslekötési szerződéssel leköt, és amely a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt energiaegységben kifejezett két kapacitásértékkel – kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel – szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában.

Árszabályozás

Az egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit a Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A Hivatal a javaslatát legkésőbb a rendelet tervezett hatálybalépését megelőzően 40 nappal megküldi a miniszternek.

Egyetemes szolgáltatás

A jogosult felhasználók körének a földgázellátásáról szóló 2008. évi XL. törvényben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése.

Egyetemes szolgáltató

Egyetemes szolgáltatást a MEKH által kiadott engedély alapján végző társaság.

Elosztói engedélyes

Földgázelosztást a MEKH által kiadott engedély alapján végző társaság.

Engedélyes

Aki a GET szerint engedélyköteles tevékenység végzésére a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott érvényes engedéllyel rendelkezik.

Felhasználási hely

Az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely, vagy a fogyasztói főcsap van.

Felhasználó

Aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.

Gázmérő

Olyan hiteles mérőeszköz, amely a rajta átfolyó gáz mennyiségének, térfogatának vagy tömegének mérésére, az adatok tárolására és a mért fizikai jellemző kijelzésére szolgál. A GET szerint fogyasztásmérőnek nevezzük. A „gázóra” kifejezés semmilyen értelemben nem használatos.

Gázmérő hitelesítése

A hitelesítés célja annak az elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a mérésügyi követelményeknek. A hitelesítés mérésügyi hatósági tevékenység, melyet csak feljogosított hitelesítő végezhet.

A hitelesítés fázisai:

 • annak a megállapítása, hogy a hitelesítendő mérőeszköz az engedélyezett típusnak megfelel-e,
 • méréssel történő vizsgálata annak, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e a hitelesítési hibahatár követelményének és
 • a hitelesség tanúsító jellel és/vagy okirattal történő igazolása (tanúsítás).

Megkülönböztethető fajtái: az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítés.
A hitelesítés lehet mindendarabos és/vagy mintavételes.
A hitelesítés vagy az MKEH hivatalában, vagy a hitelesítést kérő fél által fenntartott, az MKEH által elismert hitelesítő laboratóriumban történhet.

Gáztároló

Olyan föld alatti, zárt geológiai képződmény, amelybe rendelkezésre álló többletkapacitás esetén (fűtési szezonon kívül) besajtolják az importált földgázt, igény esetén pedig kitermelik belőle és az országos gázszállító rendszerbe továbbítják.

MEKH

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közismert rövidítése.

Nyomásszabályozó

Olyan önműködő berendezés, amely a rajta átáramló közeg (földgáz) kilépő oldali nyomását a berendezési előtti nyomás ingadozásától és az átáramló gáz mennyiségének változásától függetlenül (közel) állandó értéken tartja.

Rekonstrukció

Újjáépítés. A földgáziparban az elöregedett gázelosztó-vezetékek felhagyását és helyettük új vezetékek építését jelenti.

Szabálytalan vételezés

Szabálytalan vételezésnek minősül, ha a felhasználó:

 • a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett, nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét vagy egyéb jogi zár (a továbbiakban együtt: plomba) sérülését a földgázkereskedőnek, vagy a földgázelosztónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelenti be,
 • a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával a fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi,
 • a fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen gázt vételez,
 • a fogyasztásmérő berendezés megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő,
 • a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez,
 • a nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket) megbontja, a fogyasztásmérő berendezést vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, vagy a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt, és e magatartások valamelyikével méretlenül vételez,
 • a fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás feltételeit megszegi.

Versenypiac

Többszereplős piac, ahol nem érvényesülnek versenykorlátozó szabályok, akadályok.